VDSD ALERT

Dit is een overzicht van de meest voorkomende clausules op verzekeringspolissen en belangrijke aanbevelingen/aandachtspunten rondom uw bedrijfsvoering.

Controleer uw polisblad(en). Het naleven van de clausule(s) is van  groot belang! Het voorkomt het ontstaan of verergeren van risico’s en draagt bij aan een soepele schadeafwikkeling.

Veilige elektrische installatie
Eén van de meest voorkomende oorzaken van brand ontstaat door ‘elektra’. Veel polissen zijn voorzien van een clausule inzake een keuring van de elektrische installatie, machines en gereedschappen elke 3 of 5 jaar.
Laat periodieke keuringen tijdig uitvoeren, zorg ervoor dat u beschikt over geldige keuringsrapporten en laat eventuele gebreken altijd zo snel mogelijk herstellen.

Voorkom overbelasting
Gebruik zo min mogelijk verlengsnoeren, vervang TL-lampen die flikkeren en gebruik bij voorkeur alleen originele opladers en adapters.
Haal deze uit het stopcontact zodra de apparatuur is opgeladen.

Acculaders
Zorg ervoor dat acculaders, bijvoorbeeld voor een heftruck, minimaal 1 meter vrijgehouden worden van brandbare materialen.

Zonnepanelen
Kies bij de aanschaf van zonnepanelen voor een installatie met overspanningsbeveiliging en vlamboogdetectie en laat deze aanleggen door een erkend installateur. Vraag de installateur om een opleveringsinspectie en bewaar dat rapport goed. Laat de installatie  elke 5 jaar opnieuw keuren. Verhoog de verzekerde som van de gebouwenverzekering en ga na of de dakbelasting niet te hoog wordt.

Plaats omvormers van zonnepanelen bij voorkeur buiten en tegen de gevel van het gebouw. Als dat niet kan en deze binnen geplaatst moeten worden, dan bij voorkeur in een aparte technische ruimte op een onbrandbare ondergrond met voldoende ventilatie. Houd de omvormers bij voorkeur 2 meter rondom vrij van brandbare zaken.
Het plaatsen van een temperatuursensor in de technische ruimte is aan te bevelen.

Brandblusmiddelen
Sluit een onderhoudscontract af voor de blusapparatuur en eventuele brandslanghaspel. Zorg ervoor dat de blusmiddelen goed zichtbaar en bereikbaar zijn en denk aan noodverlichting.

Stem het soort brandblusapparaat af op hetgeen voor de aanwezige ruimte en goederen het beste werkt. Laat u goed informeren.

Bekijk vooral goed hoe de apparatuur werkt en deel deze kennis met uw medewerkers.

Een blusdeken en rookmelders
De aanwezigheid van een blusdeken, zeker in een keuken, kan bij een beginnende brand erger voorkomen.
Plaats rookmelders verdeeld in het bedrijf en sluit deze bij voorkeur aan op het lichtnet.

Voorzichtig met frituurovens
Denk aan de periodieke reiniging van de afzuiginstallatie inclusief de afzuigkanalen en een waakvlambeveiliging in de keuken.

Onbrandbare afvalbakken
Gebruik metalen afvalemmers en, in de horeca, vlamdovende peukenverzamelaars. Leeg de asbakken direct na sluitingstijd in een onbrandbare bak met afsluitbaar deksel.

Roken
Roken in bedrijfsruimtes is verboden. De wetgever gaat daar steeds verder in. Als er buiten gerookt wordt, gebruik dan metalen asbakken en verzamel de peuken in een vlamdovende afvalbak.

Broei in poetsdoeken
Als er gebruik gemaakt wordt van poetsdoeken, dan is het belangrijk deze na gebruik direct te laten drogen. Ook als deze niet meer gebruikt zullen worden. Bij de meeste olieën en wax ontstaat spontaan broei in een opgepropte doek. Bewaar gebuikte poetsdoeken in een onbrandbare metalen bak met deksel.

Geschikte gasflesleidingen
Als er gebruik gemaakt wordt van gasflesapparatuur dan is het belangrijk Giveg-goedgekeurde hogedrukslangen te gebruiken en deze elke twee jaar te vernieuwen.

Zorgvuldige buitenopslag
Als er opslag van afvalcontainers, goederen, pallets et cetera buiten een pand plaatsvindt, zorg er dan voor dat dit minimaal 10 meter van de gevel staat.

Werken met open vuur
Wordt er gewerkt met open vuur, zoals tijdens lassen, slijpen, vlamsolderen, afbranden of dakdekken? Houd dan toezicht en zorg dat er een brandslang of -blusser gereed staat. Scherm alle brandbare stoffen af of neem minstens 10 meter afstand.

Neem de veiligheidsnormen in acht die de verzekeraar in de clausules heeft opgenomen. Gebruik het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden van het Verbond van verzekeraars.

Asbest
Mocht er nog asbest in een gebouw aanwezig zijn, dan is het verstandig dat te laten vervangen door een ander materiaal.
Een Milieu Schade Verzekering is heel belangrijk, zeker bij de aanwezigheid van asbest.

Milieuvervuiling na brand
De kosten voor sanering van vervuiling van de grond, grondwater en gebouwen buiten de eigen locatie is niet verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
De kosten kunnen zeer hoog oplopen bij de aanwezigheid van vloeistoffen, verf, accu’s, olie of andere brandstoffen, bestrijdingsmiddelen, plastic en bijvoorbeeld autobanden.

Zeker bij aanwezigheid hiervan is de Milieu Schade Verzekering van groot belang.

Sluitronde
Loop dagelijks een brand- en sluitronde als u als laatste het pand verlaat. Sluit brandwerende deuren en zet apparatuur uit.
Let op eventuele volle asbakken. Gebruik bijvoorbeeld een controle/checklist.

Verhuursituatie
Als er sprake is van een verhuursituatie, stem dan zorgvuldig met elkaar af welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld de keuring van de elektrische installatie is een gezamenlijk belang.
Lees het huurcontract na op deze onderdelen.

Belendingen
Als er zich wijzigingen in de belendende gebouwen voordoen die risico verhogend werken, is het belangrijk dat te melden.
Neem bij twijfel voor de zekerheid contact met ons op of het gevolgen heeft voor uw eigen verzekering.

Opslag op een ander adres
Als er (tijdelijk) sprake is van opslag van goederen/voorraad op een ander adres, dan is het belangrijk dat te melden. Er is namelijk alleen dekking op het in het polisblad genoemde adres.

Zakelijke eigendommen in privéwoning
Wanneer er zakelijke eigendommen, zoals bijvoorbeeld een laptop, mobiele telefoon of kantoormeubilair in de privéwoning aanwezig zijn, dan valt dat niet standaard onder de inboedelverzekering.

Andersom is dat ook het geval als er privézaken op het bedrijfsadres verblijven. Geef dit aan ons door, zodat wij voor een adequate dekking kunnen zorgen.

Uitkeringstermijn
Een bedrijfsschadeverzekering heeft standaard een uitkeringstermijn van 52 weken. Als het herbouwen of volledig herstel niet binnen die termijn mogelijk is, dan is het verstandig de uitkeringstermijn te verlengen. Bijvoorbeeld tot 78 of 104 weken.

Publiekstrekker
Is uw bedrijf afhankelijk van de aanwezigheid van een publiekstrekker? Dan is het verstandig om derving van de bruto-winst als gevolg van het wegvallen van de publiekstrekker mee te verzekeren.

Leegstand
Staat een gebouw (tijdelijk) leeg of te huur, dan is het van belang dit te melden. Er kunnen dan beperkingen in de dekking opgenomen worden.

Opruimingskosten
Bij een uitgebreide gebouwen- en inventaris/goederenverzekering is meestal 10% van de verzekerde som gedekt voor de opruimingskosten op het eigen terrein.Een eventueel te laag bedrag kan bijverzekerd worden.
Als er een beperkte dekking is, bijvoorbeeld alleen voor brand, dan zijn opruimingskosten meestal niet standaard meeverzekerd!

Na een brand of andere calamiteit moet zowel de eigenaar/verhuurder als de huurder naar rato bijdragen in de opruimingskosten.

Bouwkundig of elektronisch
Controleer of er in de polis een clausule is opgenomen met preventie eisen. Zorg ervoor dat er een onderhoudscontract wordt afgesloten bij een elektronisch alarm. Schakel een BORG-gecertificeerd of CCV- erkend bedrijf in.

Doormelding naar meldkamer
Bij een elektronische beveiligingsinstallatie is een doormelding naar een meldkamer aan te bevelen, ook als dit niet verplicht is.
Maak zichtbaar dat er een alarminstallatie is en installeer eventueel camera’s. Dat heeft een afschrikkend effect.

Sleutelbeheer
Zorg voor een goed sleutelbeheer, zodat bekend is wie de beschikking heeft over een sleutel. Eventueel met unieke codes.

Waardevolle zaken
Berg waardevolle zaken op in inbraakwerende ruimtes, kasten of safes. Zorg ervoor dat attractieve zaken niet van buitenaf zichtbaar zijn bij afwezigheid.

Verlichting
Eén of meerdere lampen laten branden aan de gevel schrikt inbrekers af. Binnen lampen laten branden is ook verstandig, maar controleer wel of de lamp brandveilig is en doorlopend kan blijven branden.

Contant geld
Het is verstandig om geen of weinig contant geld in het bedrijf achter te laten bij afwezigheid. Op een inventaris- en goederenverzekering is daarvoor een zeer beperkte dekking.
Als er veel contant betaald wordt, room dit dan geregeld af.

Kelders
Als er een kelder aanwezig is, dan het belangrijk om goederen op vlonders of een stelling te plaatsen. Minimaal 15 cm van de grond af.

Waterslot
Met een waterslot vermindert u de kans op waterschade. Met name bij aansluitingen voor een wasmachine, koffieautomaat en vaatwasser kan een waterslot veel leed voorkomen.
Als een slang losraakt of scheurt stroomt er al snel 2000 liter water per uur uit.

Sneeuwdruk
Als er sprake is van een plat dak dan kan er een maximering zijn voor schade als gevolg van sneeuwdruk. Sommige verzekeraars sluiten schade als gevolg van sneeuwdruk en/of wateraccumulatie uit als er sprake is van constructiefouten, slecht onderhoud van het gebouw of een verstopping van de regenwaterafvoer.

Het regelmatig laten inspecteren van het platte dak is belangrijk en informeer bij de architect of het platte dak voldoende bestand is tegen sneeuwdruk.

Geschikte overstort
Zorg voor een goede overstort, zodat het water altijd goed kan wegstromen.

Schone dakgoten
Check de dakgoten regelmatig op de aanwezigheid van bladeren en vuil. Zorg ervoor dat de goten niet overstromen en de afvoer vrij is voor een goede doorstroming.

Solide daklood
Veel lekkages ontstaan door slijtage van lood bij dakranden, dakkapellen en schoorstenen. Laat controleren of de loodstroken nog heel zijn en elkaar goed overlappen en laat geconstateerde mankementen herstellen.

Reinig de sifon
Er gaat veel afvalwater door de sifon. Als deze niet regelmatig schoon gemaakt wordt, kan deze verstopt raken.

Dakpannen en nokvorsten
Controleer regelmatig of alle dakpannen en nokvorsten vastliggen. Laat losliggende pannen extra vast maken met pannenhaken.

Losse materialen
Laat losse materialen, zoals bijvoorbeeld reclameborden bij een verwachte storm niet buiten staan. Zet deze binnen of vast tegen de gevel.

Bomen
Als er bomen op uw terrein staan, laat deze dan onderhouden en snoei losse takken of rottende delen.

Erfafscheiding
Als er een schutting op uw terrein staat, controleer dan of deze nog stevig staat. Laat eventuele rotte of losse delen vervangen.

Periodieke controles
Zet de data voor periodieke controles van de elektronische apparatuur, alarminstallatie en brandblusapparatuur in uw agenda.

Taxeren
Voorkom onderverzekering en laat het gebouw en eventueel ook de inventaris en goederen taxeren door een deskundige.
Met name de bouwprijzen zijn de afgelopen jaren extreem hard gestegen waardoor er een groter risico op onderverzekering is.

Bij een verzekering op basis van vast taxatie van een gebouw heeft u 6 jaar garantie tegen onderverzekering en bij een inventaris 3 jaar.
Desgewenst schakelen wij graag een erkend taxatiebureau voor u in.

Huurderving
Als een gebouw verhuurd wordt, is er over het algemeen een dekking van 10% van de verzekerde som voor huurderving gedurende 52 weken. Als dat bedrag en/of de periode voor herbouw te kort is, kan dat aanvullend meeverzekerd worden.

Reclamezuil
Een losse reclamezuil, vrijstaand van het gebouw, is niet automatisch meeverzekerd. Dit kan aanvullend verzekerd worden.

Gevelreclame en belettering
Als een winkelruit of gevel voorzien is van belettering of een andere vorm van reclame, dan is dat niet automatisch meeverzekerd.
Dit kan aanvullend verzekerd worden.
Ditzelfde geldt ook voor uithangborden en vlaggenmasten.

Cyber & data risico’s
Cybercriminelen worden steeds slimmer en voordat u het weet bent u het slachtoffer van hacking of gijzeling. De financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.

Zorg voor een gedegen en veilig backup systeem en overweeg het afsluiten van een speciale cyber & data risksverzekering.

Hoedanigheid
Voor een aansprakelijkheidsverzekering is het van belang dat de juiste hoedanigheid op de polis vermeld staat.
Als er sprake is van brandgevaarlijke werkzaamheden is het van belang dat te melden.

Export naar de USA/Canada
Aansprakelijkheidsverzekeringen sluiten standaard het risico van export naar de USA en Canada uit in de voorwaarden.
Mocht dit bij u van toepassing zijn, dan kunnen wij onderzoeken of dit risico op de assurantiebeurs ondergebracht kan worden.

Aansprakelijkheid in het verkeer (WEGAS)
De aansprakelijkheid van een werkgever voor een in het verkeer aan een werknemer overkomen schade reikt heel erg ver. Schade met een motorrijtuig is uitgesloten op de aansprakelijkheidsverzekering.

Als er werknemers in dienst zijn, is een werknemersschade- verzekering erg belangrijk.

Bederfelijke goederen
Als er in het bedrijf bederfelijke goederen zijn die verloren kunnen gaan bij langdurige stroomuitval, dan is het verstandig een aanvullende koelschade dekking mee te verzekeren.

Orde en netheid
Aandacht voor een goede orde en netheid in het bedrijf kan schade en ongevallen voorkomen.

Goedgekeurd autoalarm
Bij veel autoverzekering is een goedgekeurde ingebouwde alarminstallatie verplicht. Bij diefstal moet er aangetoond worden dat er een geldig werkend alarmsysteem was.

Dit kan aangetoond worden door middel van een SCM-certificaat. De geldigheidsduur is vaak gemaximeerd tot 3 jaar.
Controleer of uw SCM-certificaat nog geldig is en laat de alarminstallatie anders herkeuren.
Bijvoorbeeld via www.klassealarm.nl.

RI&E
Een Risico Inventarisatie en Evaluatie rapport is een wettelijk vereiste voor alle werkgevers.
Dit is ook van belang in het kader van aansprakelijkheid. De verzekeraar heeft namelijk in de polisvoorwaarden opgenomen dat de werkgever aan de wettelijke verplichtingen moet voldoen.

Datzelfde geldt ook voor het voldoen aan de milieu/hinderwet verplichting.

Calamiteitenplan
Maak een draaiboek voor de te nemen stappen na een ernstige calamiteit zoals brand, storm, langdurige stroomuitval, internetstoring of een ongeval met letsel of overlijden van een medewerker of bezoeker.

Premiebetaling
De dekking van uw verzekering blijft tot 30 dagen na de premievervaldag van kracht. Daarna vervalt de dekking tot het moment waarop de premie is ontvangen.
Kies bij voorkeur voor automatische betaling.

Call Now Button