PFP Consultants is een gerenommeerd financieel adviesburo en gevestigd in het hart van de Duin- en Bollenstreek.

Wij kunnen onze opdrachtgevers bijstaan op een breed gebied van financiële diensten. Van het verzorgen van een totaal financieel planning rapport, pensioenanalyse, eigen beheersberekeningen, bemiddeling bij echtscheiding, second opinions, begeleiding bij expiraties van lijfrente- en pensioenkapitalen tot het maken van hypotheekanalyses. Onderstaand vindt u een uitgebreid overzicht van ons dienstenpakket.

Naast veel particulieren en zelfstandig ondernemers bestaan onze opdrachtgevers ook uit accountants, fiscalisten, belastingadviseurs, assurantiekantoren, advocaten en notarissen. Door een nauwe band te creëren met deze adviseurs beschikken wij inmiddels over een uitgebreid netwerk van specialisten. Surft u eens op uw gemak langs de onderwerpen die u aanspreken. Wellicht herkent u zaken in uw persoonlijke situatie en kunnen wij iets voor u betekenen. Wij doen dat graag!

Onze pensioenen blijven de gemoederen bezighouden. De laatste jaren volgt de ene wetswijziging na de andere. Het kabinet heeft een groot aantal maatregelen doorgevoerd gericht op het verplicht langer doorwerken. Dit doorkruist veel plannen om een paar jaar eerder te stoppen met werken.

Het kabinet zou VUT en pre-pensioenregelingen het liefst afschaffen. Door fiscale maatregelen is het bijna onmogelijk om deze voorzieningen in stand te houden. Langer doorwerken is het (politieke) doel.

Blijft de AOW nog wel betaalbaar door de vergrijzing? Moeten AOW gerechtigden straks ook mee gaan betalen aan de AOW premies? Zo zijn er doorlopend beperkende maatregelen die getroffen worden. De AOW-leeftijd is stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar en drie maanden.

Ziet u door de bomen het bos nog? Wij volgen alle ontwikkelingen nauwlettend en informeren onze relaties tijdig omtrent de noodzakelijke aanpassingen in bestaande pensioenregelingen. Geeft u de uitvoering en begeleiding van uw pensioenregeling in ons beheer, dan bent u ervan verzekerd dat uw regeling up to date blijft.

Ook veel accountants hebben inmiddels de weg naar ons kantoor gevonden en schakelen onze specialisten in voor advies en begeleiding voor hun relaties.

Nationaal Pensioenregister
Sinds januari 2011 is het nationale pensioenregister operationeel. Een website waar u met uw Digid inzage kunt krijgen in de door u opgebouwde pensioenrechten en te verwachten AOW.

Individueel
Een individuele pensioenregeling is een regeling die tot stand komt tussen een werkgever en werknemer.
Hiervan is ook sprake bij een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) die vanuit zijn of haar B.V. een pensioen toezegt. De Pensioenwet beschermt de rechten van het toegezegd pensioen aan de werknemer. Met uitzondering van een DGA is het altijd verplicht het toegezegde pensioen bij een levensverzekeraar of pensioenfonds onder te brengen. Alleen de DGA heeft de mogelijkheid om zijn pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer op te bouwen. In de loop van 2017 zal naar verwachting een uitfasering van pensioen in eigen beheer plaatsvinden. Opbouw van pensioen in eigen beheer is dan niet meer mogelijk.
Let op! Pensioenbreuk ontstaat door: wisseling van baan, inbouw te hoge AOW-franchise, lager opbouwpercentage dan is toegestaan, echtscheiding, tijdelijke werkloosheid et cetera.

Pensioenbrief
De rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn in het pensioenreglement vastgelegd. Het wordt nogal eens vergeten, maar checkt u deze eens om te bezien of de toezegging nog steeds overeenkomt met de regeling zelf. Mocht dit niet meer overeenkomen dan bestaat de kans dat de belastinginspecteur de regeling als onzuiver bestempelt. Het gevolg daarvan kan zijn dat de gehele pensioenaanspraak dan direct volledig belast wordt. Is er eigenlijk wel een door beide partijen getekende overeenkomst aanwezig?

Collectief
Bedrijven met meerdere werknemers kunnen besluiten een toegezegd pensioen in een collectieve regeling onder te brengen. Voordeel hierbij is een besparing van de kosten, dus een hogere opbrengst door het verlenen van een omvangkorting. Daarnaast is de administratieve verwerking voor de werkgever en de verzekeraar eenvoudiger dan bij een groot aantal individuele regelingen.
U zult begrijpen dat er vrij grote bedragen in collectieve pensioenregelingen omgaan. Een paar procent meer opbrengst, ofwel minder kosten, loopt dan al snel in de duizenden euro’s. Onze pensioenadviseurs zijn gespecialiseerd in het analyseren van de kostenstructuren in collectieve regelingen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de diensten van een actuaris. Met name bij contractverlengingen is veel winst te behalen!
Het regelen van een pensioenvoorziening voor uw werknemers is natuurlijk belangrijk als secundaire arbeidsvoorwaarde. Zeker zo belangrijk is een duidelijke communicatie naar de werknemers. Het is goed als een werknemer begrijpt wat er voor hem of haar allemaal geregeld is.
Alleen het uitreiken van een pensioenreglement en een verzekeringsbewijs is onvoldoende.

Wij kunnen voor u een presentatie van uw regeling aan de werknemers verzorgen, middels een bijeenkomst of in de vorm van individuele gesprekken. Informeert u naar de mogelijkheden.

Tip: Mocht een werknemer af willen zien van deelname aan een pensioenregeling, laat u zich dan vooraf zorgvuldig adviseren: aan het ondertekenen van een afstandsovereenkomst kleven grote risico’s voor de werkgever.

Als u van werkgever wisselt heeft u wettelijk gezien recht op waardeoverdracht van uw pensioenreserve. Dit betekent dat het mogelijk is om het opgebouwde kapitaal van uw huidige pensioenregeling in te brengen in de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. U kunt binnen zes maanden na opname in de nieuwe pensioenregeling kenbaar maken dat u daar gebruik van wilt maken.

Hoe werkt het?
Uw nieuwe werkgever maakt u erop attent dat u recht heeft op waardeoverdracht. Met een speciaal formulier dient u het verzoek in bij de nieuwe werkgever. De pensioenuitvoerder neemt contact op met de vorige pensioenuitvoerder. U ontvangt een opgave wat de effecten zijn van waardeoverdracht. Daarna beslist u of u gebruik maakt van waardeoverdracht. Het hele traject kan een jaar in beslag nemen. Maar wie adviseert u bij waardeoverdracht? Wie controleert de berekening? Verspeelt u geen rechten?

Is waardeoverdracht altijd verstandig?
Om te beoordelen of waardeoverdracht verstandig is, schakelt u ons kantoor in. Wij beoordelen of u er beter van wordt. In de regel wordt de waardeoverdracht vertaald in extra dienstjaren. Dit kan interessant zijn als de nieuwe werkgever een eindsalarisregeling heeft. Dat wil zeggen dat bij toekomstige salarisverhogingen ook de opbouw van de voorgaande dienstjaren meegeteld wordt. Daarmee beperkt u het ontstaan van een pensioenbreuk.
Het is ook mogelijk dat de oude werkgever een eindsalarisregeling had met een indexering van uw pensioen. Als de nieuwe werkgever een middelloon of beschikbare premieregeling heeft zonder indexering, dan is waardeoverdracht meestal niet interessant.
Zo zijn er meerdere factoren die meespelen, waarover wij u kunnen informeren. Uitgangspunt is natuurlijk zoveel mogelijk een pensioenbreuk te voorkomen.

Wij kunnen zeer veel verschillende soorten berekeningen voor uw verzorgen. Om u een idee te geven laten we er een aantal de revue passeren.

Pensioen eigen beheerberekening:
Fiscale opgave van de pensioenvoorziening. De jaarlijkse toevoeging aan de pensioenvoorziening. Na ingang van de pensioenuitkering berekenen we jaarlijks de afbouw van de voorziening volgens fiscaal geaccepteerde actuariële methoden.

Stamrechtberekening:
In de opbouw- en uitkeringsfase de jaarlijkse voorziening. Ook berekenen we de uiteindelijke uitkering van het stamrecht.

Eindwaarde berekening:
Een maandelijkse inleg, gecombineerd met eventueel een extra hoge inleg op een beleggingsrekening. Wat is dan bij een netto rendement van bijvoorbeeld 5,5% de eindwaarde?

Contante waarde berekening:
De eindwaarde is bekend. Berekend kan worden wat dan de maandelijkse inleg moet zijn bij bijvoorbeeld een rendement van 5,5%.

Rekenmodel beleggen voor de DGA (directeur groot aandeelhouder):
Scenario’s als; beleggen in de BV, dividend uitkeren en daarna in box 3 beleggen etc.

Rekenmodel BV als hypotheekverstrekker:
Berekenen wat voordeliger is: een hypotheek bij een externe verstrekker afsluiten of bij de eigen B.V.

Rekenmodel stamrecht B.V.:
Vergelijking verzekeren gouden handdruk, stamrecht B.V. en box 3. Ook de kostenstructuur van de stamrecht B.V. kan worden vergeleken met die van een verzekeraar. De talloze rekenmodellen die wij hanteren stellen u in staat om een juiste beslissing te nemen.

Inflatie is een onderwerp dat zowel in uw voordeel als in uw nadeel kan werken. We spreken van inflatie als er sprake is van geldontwaarding. Met andere woorden, u kunt met dezelfde 100 euro volgend jaar minder kopen en het jaar daar op nog minder. Dit is een gunstige ontwikkeling als we spreken over een schuld. Bekend voorbeeld is uw hypotheek. De schuld op uw woning wordt eigenlijk steeds lager door inflatie, terwijl in de regel de waarde van uw woning stijgt.

Kijkend naar de toekomst en dan vooral bij pensionering is het heel belangrijk met inflatie rekening te houden. Enkele voorbeelden:

 • Een gelijkblijvend pensioen van € 20.000,- per jaar is bij een gemiddelde inflatie van 2% na tien jaar gedaald tot € 16.341,-. Een daling van bijna 20%.
 • Voor een levenslang gelijkblijvend pensioen van € 15.000,- vanaf uw 65e is een doelvermogen van € 300.000,- nodig.

Tips:

 • Kijk of uw pensioenregeling geïndexeerd is.
 • Zorg voor voldoende kapitaal om de geldontwaarding op te vangen.
 • Maak bij het opbouwen van een lijfrentekapitaal gebruik van een optierecht. U kunt vaak elke drie jaar de premie voor uw verzekering, zonder medische waarborgen, met 15 tot 30% verhogen.
 • Bekijk jaarlijks of u met de lijfrente-jaarruimte mogelijkheden heeft om een (extra) storting te doen voor aanvulling van uw pensioeninkomen.

Wij kunnen u vanzelfsprekend helpen bij een analyse van uw regelingen.

Naast een pensioenregeling via de werkgever biedt de overheid ook een faciliteit die het mogelijk maakt om op fiscaalvriendelijke wijze een oudedagvoorziening op te bouwen: de lijfrenteverzekering.

De lijfrenteverzekering is vooral interessant voor zelfstandig ondernemers of werknemers zonder of met een matige pensioenregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat, binnen een aantal kaders, de premie of koopsom voor een levensverzekering met lijfrenteclausule aftrekbaar is. We kunnen voor u berekenen of deze fiscale mogelijkheid voor u geldt, en zo ja voor welk bedrag dat maximaal kan.
Bij een inleg van € 100,- per maand en een Inkomsten Belastingpercentage van 52% bespaart u € 52,-. Uw netto investering is daardoor € 48,- per maand.

U bouwt een kapitaal op dat op de einddatum beschikbaar komt en dan moet worden omgezet in een levenslange oudedagslijfrente of een tijdelijke oudedagslijfrente. Over deze lijfrentetermijnen is dan Inkomsten Belasting verschuldigd. Als het belaste inkomen in de uitkeringsfase lager is dan nu, profiteert u naast het behaalde rendement ook van een IB-tariefsvoordeel.

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en kunnen voor u berekenen wat uw jaarruimte is.

.

Uw opgebouwde lijfrentekapitaal komt binnenkort beschikbaar. Er komen ongetwijfeld een aantal vragen bij u op:

 • Kies ik voor een levenslange- of tijdelijke lijfrente?
 • Op één of op twee levens?
 • Een bancaire- of verzekerde lijfrente?
 • Hoe kan ik de uitkeringstermijnen zodanig spreiden, waardoor ik in een zo laag mogelijke belastingschijf terecht kom?
 • Kan ik de termijnen van mijn lijfrenteverzekering aan mijn kinderen schenken?
 • Wat gebeurt er met het ingelegde kapitaal als mijn partner en ik vroegtijdig komen te overlijden?
 • Waar krijg ik het beste tarief aangeboden?
 • Is het verstandig een deel van het kapitaal door te schuiven?
 • Ben ik vrij om elke gewenste lijfrentevorm te kiezen?

In onze dagelijkse praktijk zijn dit veelgestelde vragen, waar wij natuurlijk antwoord op kunnen geven. Om te beginnen zullen we eerst uw financiële positie in kaart brengen. Met de uitkomsten van dit overzicht bent u in staat om een juiste keuze te maken. Als dat eenmaal bepaald is, kunnen we voor u vergelijkende offertes verzorgen van verzekeraars of aanbieders van bancaire lijfrenterekeningen die tot de hoogste in de markt horen.

Persoonlijk financieel advies levert altijd iets op

Persoonlijk financieel advies is eigenlijk financieel-, fiscaal- en juridisch advies in één. Wat wilt u met uw geld doen, nu en in de toekomst? Is dat haalbaar en zo ja, hoe? Door uw plannen fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk te realiseren, liggen besparingen binnen handbereik. Dát is de kern van goed persoonlijk financieel advies van PFP Consultants!

Financiële planning volgens PFP Consultants

Met financiële planning gaan we invulling geven aan de plannen die u heeft met uw geld. Hoe gaan we die doelen bereiken? Daarbij gaan we de volgende vragen beantwoorden:

 • Is uw pensioenopbouw toereikend?
 • Heeft u de beste hypotheekvorm?
 • Bouwt u gedegen vermogen op?
 • Maakt u optimaal gebruik van fiscale regelingen?
 • Welke risico’s loopt u en is het nodig om die te beperken?

Een financieel plan dat mee verandert

Met zo’n financieel plan heeft u inzicht in uw hele financiële situatie. Niet alleen op dit moment, maar ook voor de toekomst. Maar uw leven staat niet stil: uw financiële situatie of uw plannen kunnen natuurlijk altijd wijzigen. Daarom controleren we periodiek of we moeten bijsturen in het financiële plan. Zo houden we uw financiële planning actueel én rendabel!

Maak nu een afspraak voor persoonlijk financieel advies

Financieel advies wordt pas echt persoonlijk als u het dicht bij huis kunt regelen. Maak daarom een afspraak op ons kantoor in Lisse. Dan zult u snel merken wat ons persoonlijk financieel advies u oplevert.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.

Planning scenario’s

Bij het laten maken van een financieel plan wordt altijd uitgegaan van een aantal hoofdscenario’s.

 • Huidige situatie bij leven
 • Situatie bij overlijden van uzelf of uw partner
 • Situatie bij arbeidsongeschiktheid van uzelf of uw partner
 • Situatie bij werkloosheid van uzelf of uw partner

Als er eenmaal een analyse is gemaakt voor een scenario is het mogelijk daar diverse varianten op te maken. U wilt bijvoorbeeld weten wat uw inkomen is bij pensionering als u 62 bent. We gaan dan eerst kijken welke voorzieningen er zijn. Daarna worden mogelijke oplossingen aangedragen en in uw planning verwerkt. U kunt dan zien of het betaalbaar en haalbaar is om eerder te stoppen met werken.

Stel, u wilt een andere woning kopen. U kunt dan alleen een hypotheekberekening laten maken, maar verstandiger is uw hele financiële planning opnieuw te bekijken. Er wordt dan met veel meer factoren rekening gehouden, zoals de periode van studerende kinderen, hogere onderhoudskosten, pensioenuitkering etc. Zo neemt u een goed gefundeerd besluit.

Ook bij echtscheiding komt het regelmatig voor dat het maken van een financieel plan het uitgangspunt vormt voor de uiteindelijke verdeling en te treffen regelingen. Aan de hand van de uitkomsten kan gekeken worden op welke wijze beide partners op een normale wijze verder kunnen leven. Dit is natuurlijk mede in het belang van eventueel aanwezige kinderen.

Er zijn dus talloze redenen te bedenken waarom een financieel plan in uw voordeel kan werken. “Meten is weten”, met andere worden als u weet waar u in verschillende situaties financieel aan toe bent, geeft dat rust. Ook kunt u daarna bij een wijziging in uw persoonlijke situatie eenvoudig een aanpassing laten maken. Maak daarom met enige regelmaat een update.

Bijna een op de drie stellen gaat uiteindelijk uit elkaar. Dat is voor beide partners emotioneel een moeilijke beslissing, die ook nog eens een groot aantal praktische en financiële consequenties heeft. Er moet veel geregeld worden.

 • Verzekeringen en lijfrentes aanpassen
  Vermogen delen dat op een spaar- of beleggingsrekening staat is vaak goed te regelen, maar het wordt ingewikkelder bij een lijfrentepolis of een kapitaalverzekering. Ook de overlijdensrisicoverzekering die u misschien op elkaars leven heeft afgesloten, moet aangepast worden. Wij inventariseren de bestaande voorzieningen voor u en bekijken samen met u hoe deze het beste verdeeld kunnen worden.
 • Gevolgen voor uw hypotheek en hypotheekrenteaftrek
  Verkoopt u de woning of blijft een van u erin wonen? Koopt u de ander dan uit en voor welk bedrag? Elke keuze heeft mogelijk gevolgen voor:

  • hypothecaire lening
  • kapitaalverzekering eigen woning
  • overwaarde van uw woning
  • hypotheekrenteaftrek
  • bijleenregeling
 • Hoeveel pensioen houdt u over?
  Uw partner heeft deels recht op het pensioen dat u opbouwt tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een scheiding kan dus tot een aanzienlijk pensioentekort leiden. Wij berekenen voor u hoe uw pensioensituatie er na de scheiding uitziet en welke maatregelen u kunt nemen om uw eigen pensioen weer op peil te brengen.
 • Nieuwe start
  Als uiteindelijk alles geregeld is, dan wordt het tijd om ook weer aan uw eigen financiën en zekerheid te denken. Wij geven u graag een goed advies over een verzekeringspakket op maat en bekijken samen met u wat uw financiële wensen en mogelijkheden zijn.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.

Pensioenverevening

In de wet pensioenverevening is bepaald dat pensioen bij echtscheiding “verevend” wordt. De ex-partner heeft recht op de helft van de tijdens huwelijk opgebouwde pensioenrechten.

Deze pensioenrechten worden pas uitgekeerd op het moment dat de ex-partner zelf zijn of haar pensioenuitkering gaat ontvangen. Wanneer de echtscheiding binnen twee jaar na de effectuering bij de pensioenuitvoerder is aangemeld, moet deze het pensioendeel van de ex-partner rechtstreeks aan de gerechtigde (ontvanger van het verevende pensioen) uitbetalen. Dit is wel zo prettig, omdat er dan geen afhankelijkheid meer is van de ex-partner met het oog op de doorbetaling van de pensioenuitkeringen.

Het deel van het verevende pensioen wordt levenslang uitgekeerd. Als de gerechtigde overlijdt krijgt de ex-partner zelf weer het volledige pensioen. Wanneer de ex-partner komt te overlijden dan stopt de uitkering. Mogelijk krijgt de gerechtigde dan nog wel een bijzonder nabestaanden pensioenuitkering.

Mag ik van de wettelijke regeling van pensioenverevening afwijken?

Ja, dat is toegestaan. Als eerste kunnen partijen overeenkomen in het geheel af te zien van verevening. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als beiden tijdens huwelijk ongeveer een gelijk pensioen hebben opgebouwd. Soms is het in de huwelijkse voorwaarden vastgelegd dat er afgezien wordt van verevening bij echtscheiding.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor conversie. In dat geval wordt het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van een eventueel aanwezig bijzonder nabestaandenpensioen omgezet in een vast recht op ouderdomspensioen voor de gerechtigde. Dit kan aantrekkelijk zijn voor de gerechtigde, omdat deze dan het ouderdomspensioen op eigen pensioendatum in kan laten gaan. Zeker bij enig leeftijdsverschil kan dat spelen. Een voordeel is daarbij dat de gerechtigde niet meer afhankelijk is van de ex-partner.

Aan de andere kant zou een nadeel kunnen zijn dat de gerechtigde bij overlijden van de ex-partner geen uitkering meer uit hoofde van het nabestaandenpensioen ontvangt. Voor de ex-partner kan er ook een nadeel ontstaan wanneer de gerechtigde eerder zou komen te overlijden. In dat geval zou het volledige pensioen weer aan de ex-partner toekomen. Bij conversie gaat dat laatste niet op aangezien er dan definitief afstand gedaan wordt van de helft van het ouderdomspensioen.

Bij conversie is uiteraard altijd toestemming van beide partijen nodig. In de afweging moeten zeker de voor- en nadelen meegenomen worden. Wij kunnen u daarbij helpen.

Komt het wel eens voor dat u zich afvraagt of de getroffen voorzieningen op het gebied van uw hypotheek, pensioen, schadeverzekeringen etc. wel voldoen aan uw wensen? Of twijfelt u misschien over de opzet van uw huwelijkse voorwaarden of testament?

U kunt ons inschakelen voor een second opinion op een breed gebied van fiscale, juridische en financiële zaken. Ons uitgangspunt bij de beoordeling blijft gebaseerd op de financiële planning gedachte. Dat wil zeggen dat we rekening houden met uw persoonlijke situatie en wensen nu en in de toekomst.

Onderstaand geven we u een idee van de gebieden waarop we u van dienst kunnen zijn:

 • hypotheekanalyse; aflosplan, overlijdensdekking, rentekeuze, boxenkeuze levensverzekeringen
 • pensioenregeling; toezegging in pensioenbrief, indexatie, wijze van opbouw, waardeoverdracht
 • lijfrentevoorzieningen; doelstelling, aftrekbaarheid, lijfrentevormen, overlijdensdekking
 • arbeidsongeschiktheid; aanvullende verzekeringen, indexatie, eindleeftijd, excedent regelingen
 • schadeverzekeringen; bedrijfsmatig en particulier, risicoanalyse
 • testament; voogdij, bewindvoerder, echtscheidingsclausule, 30 dagenclausule, executeur
 • huwelijkse voorwaarden; verrekenbeding, situatie bij overlijden of bij echtscheiding, koude uitsluiting
 • vermogensbeheer; risicoprofiel, doelstelling

Het kantoor is opgericht in 2001 en ontstaan vanuit Van der Spruit & Dobbelmannduin waarvan de naam inmiddels is aangepast naar VDSD B.V. De aandeelhouders in PFP Consultants B.V. zijn ook de aandeelhouders in VDSD B.V.

Er werd steeds vaker een beroep op onze expertise gedaan door accountants en cliënten, waarbij gevraagd werd op declaratiebasis te werken. Dat was een belangrijke reden om een aparte onderneming op te richten, waarin het nodige specialisme aanwezig is. Sinds de oprichting worden wij met regelmaat ingeschakeld en werken volledig onafhankelijk van welke instelling dan ook.

Mocht er vanuit onze advisering een verzekeringsadvies volgen dan is de opdrachtgever geheel vrij dat bij zijn eigen adviseur onder te brengen. Indien gewenst verzorgen wij offertes vanuit ons assurantiebedrijf. Wanneer een cliënt van onze offerte gebruik zou maken, dan verrekenen wij de ontvangen provisie met onze declaratie.

Dat onze werkwijze aanspreekt blijkt, vrijwel al onze nieuwe cliënten zijn doorverwezen door bestaande cliënten!

De partners in PFP Consultants hebben allen zelf ruime ervaring als zelfstandig ondernemer en wat daar allemaal bij komt kijken. Gemiddeld zijn ze meer dan 25 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening. Een kennismaking met uw adviseurs…..

Mark Simons FFP RPA

msimons@pfpconsultants.nl

Mark is specialist op het gebied van individuele en collectieve pensioenregelingen, alsmede lijfrentevoorzieningen. Mark is gecertificeerd financieel planner, WFT-pensioen gediplomeerd en aangesloten bij de Kring van Pensioenspecialisten. Hij is tevens ingeschreven in het register van pensioenadviseurs.

Jochem van der Zalm FFP MPLA

jochem@pfpconsultants.nl

Jochem is specialist op het gebied van individuele- en collectieve pensioenregelingen. Hij heeft een Master in Pensioen and Life Assurances, WFT-pensioen gediplomeerd en gecertificeerd financieel planner. Jochem is lid van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD)

Drs. Bas Winnubst

bwinnubst@pfpconsultants.nl

Bas houdt zich bezig met risicoanalyses voor bedrijven op het gebied van schadeverzekeringen. Hij is gespecialiseerd in employee-benefits, met name de inkomensverzekeringen ten behoeve van de DGA en zijn werknemers.

Marleen de Mol-Esveldt

0252-809812

marleen@pfpconsultants.nl

Advisering en behandeling van levensverzekeringen, lijfrenteverzekeringen en pensioenen. Marleen is WFT-pensioen gediplomeerd.

Vincent Heemskerk FFP

0252-809811

vincent@pfpconsultants.nl

Vincent is gecertificeerd financieel planner en WFT-pensioen gediplomeerd. Hij is contractbeheerder pensioenen en levensverzekeringen.

Francis Rewijk

0252-809816

francis@pfpconsultants.nl

Francis is WFT-gediplomeerd contractbeheerder pensioen en inkomen.

Peter Zuidhoek

pzuidhoek@pfpconsultants.nl

Peter adviseert op het gebied van bedrijfsmatige schadeverzekeringen.

Wij werken geheel onafhankelijk van welke instelling dan ook. Doordat wij op declaratiebasis werken is er geen sprake van belangenverstrengeling. De vennoten besteden veel aandacht aan het up-to-date houden van kennis en actualiteiten.

In ons netwerk hebben wij in de loop der jaren ruime ervaring opgedaan met specialisten op diverse vakgebieden. U kunt daarbij denken aan fiscalisten, notarissen, advocaten, belastingadviseurs en vermogensbeheerders. Wij kunnen u van dienst zijn door van de juiste adviseurs gebruik te maken en zullen u zo nodig verwijzen.

Onze dienstverlening

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u informeren over de aard en reikwijdte van onze dienstverlening, waarin u als klant centraal staat en de wijze waarop onze beloning is geregeld. Uitgangspunt bij onze dienstverlening is dat wij op basis van een vast uurtarief werken.

Tarieven PFP Consultants per 1 januari 2021

Uurtarief

€   79,00 voor de assistent
€   99,00 voor de contractbeheerder / fiscaal juridisch medewerker
€ 139,00 voor de pensioenadviseur
€ 162,50 voor de senior pensioenadviseur / financieel planner
€ 162,50 voor de echtscheidingsbemiddelaar

Pensioenvraagstukken

€ 120,00 Voorziening uitkeringsfase gelijkblijvend (BMW)
€ 137,50 Voorziening uitkeringsfase geïndexeerd (BMW)
€ 200,00 Eigen beheer berekening inclusief VPL-excedent
€ 395,00 Extern eigen beheer berekeningen met indexatie boekhouding vanaf

€ 200,00 Opstellen van een pensioenbrief vanaf
€ 560,00 Dossierreview per dagdeel (max. 4 uur) op locatie

Collectief

€ 750,00 Doorlichten juridische stukken vanaf
€ 265,00 Waardeoverdracht controle en advies vanaf
€ 162,50 Advies en second opinion, tarief per uur

Echtscheidingszaken

€ 175,00 Advies bij de verdeling polissen en pensioen
€ 200,00 Vaststelling vereveningsrechten v.a.
€ 175,00 Controle op uitvoering van convenant

Financiële planning

€ 162,50 Bruto/netto budgettering, fiscale heffingen, tarief per uur

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

K.v.K:
55439586

Erkend Financieel Adviseur

De SEH, een onafhankelijke stichting, is opgericht met als doel om u te voorzien van het beste financieel advies en om de vakbekwaamheid van adviseurs op een hoog niveau te brengen en te houden. Alle Erkend Adviseurs hebben wettelijke diploma’s, volgen jaarlijks verplichte opleidingen en moeten voldoen aan strenge gedragsregels.
www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl

Gecertificeerd Financial Planner

Financieel planners die zijn aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Uitsluitend dan mogen zij het FFP-keurmerk dragen.
www.ffp.nl

Nederlandsche orde van PensioenDeskundigen

Een lid van de NOPD is professioneel bezig met, en binnen het pensioenvakgebied. Dit blijkt onder meer uit het opleidingstraject dat gevolgd is en de permanente educatie. Professionaliteit blijkt ook uit het feit dat een NOPD-lid de gedragscode onderschrijft en zich onderwerpt aan het tuchtrecht.
www.nopd.nl

Registerpensioenadviseur

De Registerpensioenadviseur (RPA) heeft diepgaande kennis op het gebied van individuele en (semi-) collectieve pensioenregelingen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin. De RPA beschikt over voldoende (actuele) kennis en vaardigheden om zelfstandig op HBO-niveau te adviseren en te communiceren over het ontwerpen, wijzigen, introduceren en beheren van pensioenregelingen en andere inkomensvoorzieningen.
www.rpa.nl

Kring Pensioen Specialisten

De KPS is het discussieplatform voor pensioenprofessionals. De KPS faciliteert uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen tussen haar deelnemers.

De ruim 400 deelnemers van de KPS zijn afkomstig uit alle onderdelen van de pensioensector. Vanuit hun brede en diepe kennis en visie dragen zij als KPS actief bij aan het maatschappelijk debat over pensioen.
www.kps.nl

Call Now Button