In en om het gebouw

 

Gebouw

Deze verzekering dekt schade aan gebouwen die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. De verzekering dekt het risico van brandschade inclusief rook- en roetschade.  Een uitgebreidere dekking is mogelijk (storm, inbraak, waterschade).

De gebouwen zijn over het algemeen verzekerd op basis van herbouwwaarde. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd. Optioneel is er ook dekking voor  zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Glas

Alle tot lichtdoorlating dienende ruiten en/of hardglazen deuren zijn verzekerd tegen breuk door alle van buiten komende onheilen met uitsluiting van normale slijtageschade. Hardglazen deuren dienen apart opgegeven te worden. Optioneel is belettering mee te verzekeren.

Inventaris en goederen

Zowel de inventaris als de goederenvoorraad is verzekerd tegen uitgebreide gevaren zoals o.a. brand, brandblussing, blikseminslag (inclusief inductie), inbraak en waterschade. Bij huur van een pand zijn de voor rekening van een huurder aangebrachte verbouwingen, verbeteringen en betimmeringen tot een maximum van 10% van de verzekerde som standaard meeverzekerd.

Computers en Elektronica

Deze verzekering dekt bedrijfsmatig te gebruiken elektronische apparatuur zoals bijvoorbeeld servers, computers, werkstations, beeldschermen, kopieermachines, betaalautomaten, beveiligingssystemen, telefooncentrales en dergelijke. Het betreft een alle van buiten komende onheilen dekking.

Geld

Er volgt een vergoeding tot maximaal de verzekerde som bij verlies van geld door de volgende gedekte gebeurtenissen:

 • Beroving tijdens aanwezigheid in het bedrijf.
 • Beroving of verlies tijdens vervoer. Rechtstreeks zonder onnodig oponthoud naar de bank of huis of van huis naar de bank.
 • Beroving of diefstal uit de woning.

Als er een door verzekeraars goedgekeurde kluis aanwezig is, kan de thuisdekking vervangen worden door dekking in het bedrijf tijdens afwezigheid.

Bedrijfsschade

Een derving van de bruto winst is voor een nader te bepalen uitkeringstermijn verzekerd als deze ontstaat door een in de polis gedekte gebeurtenis zoals onder andere brand, inbraak en waterschade.

Veel bedrijven die worden getroffen door een grote brand gaan na verloop van tijd alsnog failliet. Dit kan worden voorkomen door het afsluiten van deze verzekering. De verzekering keert namelijk uit tot de omzet weer op het niveau zit van voor de brand. Alle vaste kosten kunnen betaald worden en de niet gerealiseerde winst is eveneens verzekerd. Een onmisbare verzekering voor de continuïteit.

Extra kosten

Na bijvoorbeeld een brand zullen er ‘extra kosten’ gemaakt moeten worden om de ontstane schade tegen te gaan of sterk te beperken. Deze verzekering dekt deze kosten af na een gedekte gebeurtenis tot maximaal het overeengekomen verzekerde bedrag.

Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Huur van gebouw(en) voor tijdelijke huisvesting
 • Huur van apparatuur
 • Extra transportkosten
 • Extra lonen en salarissen

Reconstructie

Dekt de kosten die gemaakt moeten worden om de administratieve gegevens opnieuw te verzamelen en vast te leggen zoals vóór de schade veroorzaakt door onder andere brand, inbraak en waterschade.

Milieuschade

Bij een brand- of storm kunnen ernstige gevolgen ontstaan voor het milieu. Dit risico is af te dekken met een Milieuschade verzekering (MSV). Bij milieuschade geldt er een saneringsplicht; de veroorzaker wordt verplicht gesteld de milieuverontreiniging te saneren. Deze kosten zijn niet op een brand- en/of aansprakelijkheidsverzekering gedekt.

De verzekering biedt onder andere dekking voor:

 • De kosten van sanering van de verzekerde locatie en/of locatie(s) van derden.
 • De schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering.
 • De zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging.
 • Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest.
 • Bedrijfsschade als gevolg van een sanering.