Aansprakelijkheid en vermogen

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Schade veroorzaakt aan derden door uzelf of ondergeschikten (werknemers) tijdens uitoefening van het beroep, waarvoor u aansprakelijk bent, wordt door deze polis vergoed. Het betreft zowel zaak- als letselschade aan derden inclusief eventueel hieruit voortvloeiende gevolgschade.

Een AVB biedt geen dekking voor aanspraken als gevolg van een verkeerd advies en/of planning. Dergelijke vermogensschade valt niet onder de dekking van deze verzekering. Dit risico is wel te verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken van derden als gevolgen van nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en/of tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden in de verzekerde hoedanigheid.

Tevens zijn de kosten gedekt die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Denk in dit verband aan verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of een civielrechtelijke procedure.

Bestuurdersaansprakelijkheid (BCA/BTA)

Deze verzekering voorziet in bescherming van het privé vermogen van bestuurders en commissarissen van NV’s en BV’s (BCA) of van bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen (BCA) wanneer zij aansprakelijk worden gesteld. Zij zijn collectief en hoofdelijk aansprakelijk. De gehele schade kan dus op één individuele bestuurder worden verhaald.

Door fouten wegens onbehoorlijk bestuur kan er financiële schade worden toegebracht aan derden. Bestuurders, commissarissen en toezichthouders kunnen daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door hun eigen onderneming, aandeelhouders, werknemers, derden of een curator. Dit kan ernstige financiële gevolgen hebben voor het privé-vermogen.

De dekking bestaat uit twee elementen:

  • Het bedrag van de schadevergoeding (inclusief schikking) die verzekerde moet betalen.
  • De kosten van verweer tegen een aanspraak en advieskosten.

Rechtsbijstand

Met de rechtsbijstandverzekering heeft u recht op juridische bijstand. De verzekering keert dus in natura uit en verzekert u van professionele ondersteuning bij onder de dekking vallende zakelijke geschillen. Optioneel kunt u uw particuliere hoedanigheid meeverzekeren.

Zakenreis

De basisdekking van een Zakenreisverzekering bestaat uit een (wereldwijde) hulpverlening door een alarmcentrale en de daaruit voortvloeiende buitengewone kosten. Afhankelijk van de bestaande voorzieningen kan de basisdekking worden uitgebreid. Er kan een maatwerkpakket worden samengesteld dat aansluit op specifieke wensen en omstandigheden.